ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
   

พ.อ.พินัย สุวรรณกาญจน์
27เม.ย.32-4พ.ค.33
 

พ.อ.กิตติ ทรงสุนทร
5พ.ค.33-14ต.ค.33
 

พ.อ.อนนท์ จันทร์บาง
15ต.ค.33-9ส.ค.36
 

พ.อ.โอภาส สนธิสุข
10ส.ค.36-28พ.ย.36
 

พ.อ.คงศักดิ์ รวมทรัพย์
29พ.ย.36-7พ.ค.40
 

พ.อ.สุรชัย จัตุมาศ
8พ.ค.40-21ต.ค.40
 

พ.อ.สุกิจ เรี่ยมประเสริฐ
22ต.ค.40-5ก.พ.41
 

พ.อ.วิเชียร วิเวก
9เม.ย.42-19พ.ย.42
 

พ.อ.พงศ์สรรค์ วรรธนะภูติ
20พ.ค.42-30ต.ค.45
 

พ.อ.ลิขิต ถำอุทก
31ต.ค.45 - 1พ.ค.48
 

พ.อ.ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์
2ต.ค.48 - 2พ.ย.48
 

พ.อ.นรชัย ภวเวส
3พ.ย.48 - 9พ.ย.49
 

พ.อ.บรรณวัฒน์ มาโกมล
10พ.ย.49 - 30เม.ย.50
 

พ.อ.ธเนศ จุ้ยเจริญ
1พ.ค.50 - 1ต.ค.53
 

พ.อ.บรรณวัฒน์ มาโกมล
1ต.ค.53 - 25ต.ค.54
 

พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
25ต.ค.54 - 17เม.ย.57
 

พ.อ.สุรพล ตาปนานนท์
17เม.ย.57 - 31ก.ย.57
 

พ.อ.ธเนศ จุ้ยเจริญ
1ต.ค.57 - 27เม.ย.58
 

พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์
27เม.ย.58 - 12ต.ค.60
 

พ.อ.สุภร สัมมา
12ต.ค.60 - ปัจจุบัน