เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำกองทัพบก พ.ศ.2553
สัญญาเข้าพักอาศัย ฉบับใหม่ ธ.ค. 2553
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินประสบภัย
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพลประสบภัย
ตัวอย่างแบบรายงานขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้น (ผนวก ก.)
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบภัยจากอำเภอ
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลสังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2553
ตัวอย่างรายงานผลการสอบสวนกำลังพลประสบภัย
ตัวอย่างบัญชีสิ่งอุปกรณ์ที่เสียหาย
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ทบ.(เดิม)
รายละเอียดการจัดงานกาชาด ปี 2555 ของ กองทัพบก
วิทยุเลื่อนการประชุมแก้ไขระเบียบช่วยเหลือกำลังพลประสบภัยธรรมชาติ
โบว์ชัวร์พระพุทธเมตตาเสนานาถ
รายละเอียดการส่งเงินกฐิน ทบ. ปี 55
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลสังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2555(ใหม่)
กำหนดการสงเคราะห์การสอบ ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ทบ.(ใหม่ พ.ศ.2555)
ระเบียบ สก.ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ ในสังกัด สก.ทบ. พ.ศ.2550
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลในสังกัด ทบ. พ.ศ.2553
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก ที่สอบเข้า ในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2541
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก ที่ศึกษาในโรงเรียนกีฬา สังกัด สถาบันพลศึกษา พ.ศ.2550
ระเบียบ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบุตร-หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2549)
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ.2551
หนังสือ สก.ทบ.ที่ กห 0425/6061 ลง 18 ก.พ.56 เรื่องขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ที่สอบเข้าศึกษาได้และกำลังศึกษาใน รร.กีฬา สังกัด สถาบันพลศึกษา ปี 2556
หนังสือ สก.ทบ.ที่ กห 0425/6625 ลง 1 มี.ค.56 เรื่องขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ที่สอบเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ปี 2556
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทำสมุดคู่มือประจำครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติการรบ
ในและนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2542
หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1147 ลง 22 เม.ย.56 เรื่องขออนุมัติกำลังให้ได้รัับสิทธิ
และวิธีการให้ความช่วยเหลือกำลังพลปลดพิการทุพลภาพและครอบครัวของผู้ป่วยเจ็บ
จากการปฏิบัติราชการสนาม
ร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ.ว่าด้วยอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย พ.ศ.2557
รายละเอียดการส่งเงินกฐิน ทบ. ปี 58