เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำกองทัพบก พ.ศ.2553
สัญญาเข้าพักอาศัย ฉบับใหม่ ธ.ค. 2553
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินประสบภัย
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพลประสบภัย
ตัวอย่างแบบรายงานขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้น (ผนวก ก.)
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบภัยจากอำเภอ
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลสังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2553
ตัวอย่างรายงานผลการสอบสวนกำลังพลประสบภัย
ตัวอย่างบัญชีสิ่งอุปกรณ์ที่เสียหาย
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ทบ.(เดิม)
รายละเอียดการจัดงานกาชาด ปี 2555 ของ กองทัพบก
วิทยุเลื่อนการประชุมแก้ไขระเบียบช่วยเหลือกำลังพลประสบภัยธรรมชาติ
โบว์ชัวร์พระพุทธเมตตาเสนานาถ
รายละเอียดการส่งเงินกฐิน ทบ. ปี 55
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลสังกัด ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2555(ใหม่)
ตัวอย่างหลักฐานประสบภัยธรรมชาติ(รวมทั้งหมด)
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ทบ.(ใหม่ พ.ศ.2555)
ระเบียบ สก.ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ ในสังกัด สก.ทบ. พ.ศ.2550
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลในสังกัด ทบ. พ.ศ.2553
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก ที่สอบเข้า ในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2541
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก ที่ศึกษาในโรงเรียนกีฬา สังกัด สถาบันพลศึกษา พ.ศ.2550
ระเบียบ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบุตร-หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2549)
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ.2551
หนังสือ สก.ทบ.ที่ กห 0425/6061 ลง 18 ก.พ.56 เรื่องขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ที่สอบเข้าศึกษาได้และกำลังศึกษาใน รร.กีฬา สังกัด สถาบันพลศึกษา ปี 2556
หนังสือ สก.ทบ.ที่ กห 0425/6625 ลง 1 มี.ค.56 เรื่องขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ที่สอบเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ปี 2556
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทำสมุดคู่มือประจำครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติการรบ
ในและนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2542
หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1147 ลง 22 เม.ย.56 เรื่องขออนุมัติกำลังให้ได้รัับสิทธิ
และวิธีการให้ความช่วยเหลือกำลังพลปลดพิการทุพลภาพและครอบครัวของผู้ป่วยเจ็บ
จากการปฏิบัติราชการสนาม
ร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ.ว่าด้วยอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย พ.ศ.2557
รายละเอียดการส่งเงินกฐิน ทบ. ปี 58