ประสบภัยธรรมชาติ
 
 
 


แนวทางการช่วยเหลือกำลังพลของ ทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ ปี2555

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกองทัพบก ว่าด้ายการช่วยเหลือกำลังพล สังกัดกองทัพบก ที่ประสบภัย ธรรมชาติ พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เงินเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในขั้นต้นแก่กำลังพล สังกัด กองทัพบก ที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ


การช่วยเหลือ
  1. กรณีกำลังพล อาศัยบ้านพักส่วนตัว ให้เงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 5,000.- บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาจากการประสบภัยธรรมชาติในแต่ละปี เมื่อหน่วยต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เสนอ สก.ทบ. ภายใน 90 วัน นับแต่วันประสบภัย
  2. กรณีกำลังพล อาศัยบ้านพักของทางราชการ หากบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ให้กำลังพลขอรับความช่วยเหลือจากระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินการและสนับสนุน งป. เพื่อช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2551
 (แต่หากทรัพย์สินภายในบ้านพักเสียหาย ให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือกำลังพล เป็นราย ๆ ไป)
  3. สำหรับการขอกู้เงิน ให้กำลังพลขอกู้เงิน ตามระเบียบ กิจการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม www.oomsub.com

ประเภทบ้านพักอาศัย ที่มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ
  บ้านพักอาศัยส่วนตัว ที่กำลังพลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และบ้านพักอาศัย ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกำลังพล โดยถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้น บ้านพักของทางราชการ และบ้านเช่า

กำลังพล สังกัด ทบ. ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ
  1. ข้าราชการทหารประจำการ ได้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร - ชั้นประทวน
  2. ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร - ชั้นประทวน
  3. พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน และพลทหารประจำการ
  4. ลูกจ้างประจำ - ลูกจ้างชั่วคราว
  5. พนักงานราชการ

หลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือ
  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย ซึ่งมีชื่อของกำลังพลอาศัยอยู่ รวมถึง สัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าซื้อ ที่แสดงกรรมสิทธิ์ของกำลังพลในบ้านหลังนั้น
  2. หนังสือประทับตรารับรองการประสบภัย จากนายอำเภอ หรือ ผู้อำนวยการเขต หรือนายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (หากไม่มีตราประทับ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
  กรณีประสบอัคคีภัย ซึ่งมิใช่ภัยธรรมชาติ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุสาเหตุการเกิดอัคคีภัยที่ไม่ได้มาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประสบภัยเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม
  3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สำเนารายงานผลและความเห็นชอบให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ของคณะกรรมการที่หน่วยต้นสังกัดตั้งขึ้น โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเสียหายของบ้านพักอาศัย
  4. ภาพถ่ายบ้านพักอาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบภัย
  5. ใบสำคัญการรับเงิน (กง.2) พร้อมลายเซ็นของผู้ประสบภัย

เงื่อนไขการขอรับเงินช่วยเหลือ
  1. สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือ เฉพาะ กำลังพล สังกัด ทบ. เท่านั้น
  2. กำลังพลที่พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น
  3. กำลังพล 1 ราย ขอรับความช่วยเหลือได้เพียง 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ หากประสบภัยคนละประเภทในคราวเดียวกัน ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
  4. ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องมีหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนและสมบูรณ์ หาก สก.ทบ. ตรวจสอบพบว่า หลักฐานของกำลังพล ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร กำลังพลผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ โดยถือเป็นความผิดทางวินัย

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 5,000.-บาท
  1. เมื่อประสบภัยธรรมชาติ ให้กำลังพล รีบรวบรวมหลักฐาน ให้ หน่วยต้นสังกัด โดยด่วน
  2. หน่วยต้นสังกัดรวบรวมหลักฐาน ส่งให้ กสค.สก.ทบ.
  3. กสค.สก.ทบ. ตรวจสอบหลักฐาน ( ไม่เกิน 10 วันทำการ)
  4. กสค.สก.ทบ. รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสนอ สปช.ทบ. (ไม่เกิน 5 วัน ทำการ)
  5. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ (ไม่เกิน 15 วัน ทำการ) กสค.สก.ทบ. จะมีหนังสือ ให้หน่วยต้นสังกัดวางฎีกาเบิกเงิน
  6. หน่วยต้นสังกัด วางฎีกาเบิกเงิน ให้ กสค.สก.ทบ.
  7. กสค.สก.ทบ. รวบรวมฎีกาเบิกเงิน ให้ กง.สก.ทบ. ดำเนินการต่อไป (ไม่เกิน 15 วัน ทำการ)
  8. กง.สก.ทบ. ดำเนินการโอนเงินให้หน่วยต้นสังกัด เพื่อแจกจ่ายกำลังพลต่อไป สรุปว่า กำลังพลจะได้รับเงินช่วยเหลือ ประมาณ 45 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ กสค.สก.ทบ. ได้รับหลักฐานจากหน่วยต้นสังกัด

หมายเหต
   หากกำลังพลมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากเจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วย หรือสอบถามได้ที่ แผนกบำรุงขวัญและเผยแพร่กิจกรรม กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก โทร.ทบ. 91562, โทร. 026288066
อีเมล์ : bumrungkwan@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.songkhro.com

เรียบเรียง : ร.ท.หญิง ชัญญาภัค  วรรโณภาส

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องBACK