แฟลต ทบ. ส่วนกลาง
 
 
 


แฟลต ทบ.(ส่วนกลาง) หรือ อาคารสงเคราะห์ กองทัพบก (ส่วนกลาง) เป็นห้องพักอาศัยสำหรับข้าราชการกองทัพบก ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยของกำลังพล นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) จำนวน ๒๙ หน่วย ซึ่งดูแลโดย แผนกที่อยู่อาศัย กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น ๑๒ พื้นที่ ประกอบด้วย สามเสน บางเขน พญาไท สุทธิสาร ดินแดง ภายใน สห.ทบ. หลัง บก.ทบ. ท่าช้าง ท่ามหาราช ท่าแปด เกียกกาย ประชานิเวศน์ ๓ โดยแบ่งเป็นห้องพักนายทหารสัญญาบัตร ๑,๙๒๘ ห้อง และห้องพักนายทหารประทวน ๓,๕๙๖ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๔,๕๒๔ ห้อง ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ทบ. พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเรื่องที่พักอาศัย สามารถติดต่อได้ที่ แผนกที่อยู่อาศัย กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก โทร. ๐๒-๒๗๑๓๑๘๙ โทร.ทบ ๙๖๓๘๗

อัตราค่าบริการส่วนกลางรายเดือน (งบบูรณะทรัพย์สิน)

BACK