ทะเบียนครอบครัวทหารผ่านศึก
 
 
 


การจัดทำสมุดคู่มือครอบครัวทหาร

แผนกทะเบียนครอบครัว

   เป็นแผนกขึ้นตรงต่อกองการสงเคราะห์ สก.ทบ. มีหน้าที่ดำเนินการจักทำสมุดคู่มือฯ ให้กับครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติการรบทั้งในและนอกราชอาณาจักร
โดยปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่ง ดังนี้
1. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดทำสมุดคู่มือประจำครอบครัวทหารไปปฏิบัติการรบนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2518 ลง 23 มิ.ย. 18
2. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห 03159188 ลง 31 พ.ค. 22 เรื่องจัดทำสมุดคู่มือฯ ให้แก่ครอบครัวผู้ปฏิบัติการราชการสนาม

สิทธิที่จะจัดทำสมุดคู่มือฯ ให้แก่ครอบครัว

1. กรณีพระราชสงครามทวีปยุโรป
2. กรณีพิพาทอินโดจีน
3. กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
4. กรณีราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
5. กรณีราชการสงครามณประเทศเวียดนาม
6. ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ

ผู้มีสิทธิได้รับสมุดคู่มือฯ

1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
3. บุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
4. บุตรนอกกฎหมายที่บิดารองรับแล้ว
5. ผู้อุปการะโดยศีลธรรม
6. บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และมารดาผู้ที่ไปปฏิบัติการรบ
7. บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และมารดาของคู่สมรส

หลักฐานประกอการทำสมุดคู่มือฯ

1. ทำให้ภรรยาและบุตร
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปรบ, ภรรยา และบุตร
- สำเนาทะเบียนลมรส
- รูปถ่ายขนาด3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน คนละ 2 รูป
2. ทำให้บิดามารดา
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ไปรบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา
- สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา – มารดา
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน คนละ 2 รูป
3. ทำให้บิดาและมารดาภรรยา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปรบ และภรรยา
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาภรรยา
- สำเนาทะเบียนสมรส ของบิดาและมารดาภรรยา
- สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ไปรบและภรรยา
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน คนละ 2 รูป
4. การขอสมุดคู่มือฯทุกครั้งให้นำหลักฐานมาทุกครั้งเนื่องจากอาจมีรายการเปลี่ยนแปลง ให้นำสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิมาประกอบด้วยทุกครั้ง
- ให้ส่งคืนสมุดเล่มเดิม ( กรณีเคยทำไปแล้ว )
- ถ้าสมุดหาย, ชำรุด ให้แนบใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจและเงินค่าธรรมเนียม เล่มละ 10 บาทไปด้วย

สิทธิของผู้ได้รับสมุดคู่มือฯจะสิ้นสุดลงเมื่อ

1. ผู้ถือสมุดคู่มือฯตาย
2. บุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะนั้นเป็นผู้ทุพพลภาพ และหาเลี้ยงตนเองไม่ได้
3. ผู้ก่อให้เกิดสิทธิถูกถอนสิทธิ ( ครอบครัวที่สิ้นฐานะตามกฎหมาย เช่น หย่าร้าง )
4. บุตรที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
เมื่อสิทธิของผู้ได้รับสมุดคู่มือฯ สิ้นสุดผู้ถือสมุดคู่มือฯ หรือทายาท จะต้องรีบส่งคืนสมุดคู่มือฯ ต่อกรมสวัสดิการทหารบก โดยเร็วจะนำไปใช้อีกไม่ได้

การขอเปลี่ยนสมุดคู่มือฯ จะทำได้ต่อเมื่อ

1. ชำรุดลบเลือน
2. สูญหาย โดยมีหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่
3. ผู้มีสิทธิที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ขอเปลี่ยนทุก 5 ปี

สิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือของสมุดคู่มือครอบครัว

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ลดค่าโดยสารให้กึ่งอัตราธรรมกดาทุกชั้น
2. บริษัทขนส่งจำกัด ของกรมการขนส่งทางบก ลดค่าโดยสารให้กึ่งราคา
3. ลดค่ากระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่อยู่ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงและกระแสไฟฟ้าในต่างจังหวัด ที่อยู่ในความอำนวยการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดให้โดยไม่ต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้า เดือนละ 45 หน่วย ต่อหนึ่งครอบครัว รวมทั้งค่าเช่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าด้วย
4. ลดค่าน้ำประปา การประปาที่อยู่ในความอำนวยการของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ลดให้ในอัตราหนึ่งในสาม ของค่าน้ำประปาที่ใช้ทั้งหมด ส่วนค่าเช่าเครื่องวัดน้ำเก็บเต็มอัตรา
5. การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
ให้การช่วยเหลือ คือ
    5.1 อัตราค่าห้อง และค่าอาหาร ให้อัตราตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของทางราชการโดยอนุโลม
    5.2  ค่ายาสามัญ และยาพิเศษ ให้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของสถานพยาบาลแห่งนั้นๆ นอกจากนี้กระทรวงต่างๆ ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าผู้ที่แสดงตัวขอรับสิทธิลดหย่อน ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นนี้จะต้องมีสมุดคู่มือ หรือหนังสือสำคัญของกระทรวงกลาโหม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นครอบครัวของทหารที่ไปร่วมปฏิบัติการรบด้วย

BACK