ส่วนธุรการ

หน้าที่
  • ดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับเอกสารหนังสือราชการภายในกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
  • จัดทำการรับ-ส่งออกสารของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามธรรมเนียมของทางราชการทหาร


ส่วนธุรการ กสค.สก.ทบ.

     
 
พ.ท.หญิง พรรวินทร์ สิงหเดช
หน.แผนกทะเบียนครอบครัว ปฎิบัติหน้าที่ธุรการ
 
     

ส.อ.เฉลิมชัย เทพอภิชัยกุล
เสมียน

จ.ส.ท.ฉัตรชัย วัฒนานุศาสก์
เสมียน
     

นาย มณฑล ขำเลิศ

นาง........................

นาง........................

นาง........................

นาง เชาว์ เฉยขุนทด
     

BACK