แผนกบำรุงขวัญและเผยแพร่กิจกรรม

หน้าที่
  • ดำเนินการบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลสังกัด ทบ. และเผยแพร่กิจกรรมของ สก.ทบ.ในงานต่างๆ
  • ดำเนินการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดประจำปี
  • ดำเนินการเชิญชวนบริจาคและหารายได้ ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ ทบ.
การปฏิบัติ
งานบำรุงขวัญ
๑. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพล สังกัดทบ. ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
  • ตรวจสอบหลักฐานของกำลังพลที่ประสบภัยธรรมชาติ
  • ขออนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติขั้นต้น จาก ทบ. รายละ ๕,๐๐๐.- บาท
  • ขออนุมัติยืมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในลักษณะเงินกู้ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท หรือ ๒๐,๐๐๐บาท โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และปลอดหนี้เป็นเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
๒. การจัดผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะผู้แทน ผบ.ทบ. เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร๖

งานเผยแพร่กิจกรรม
๑. การประชาสัมพันธ์ ภารกิจสำคัญต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา สก.ทบ. และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกำลังพล สก.ทบ.
๒. การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ ของ กสค.สก.ทบ. เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและมีข่าวสารใหม่ๆในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

งานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี
เตรียมดำเนินการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ในห้วง มี.ค.-เม.ย. ของทุกปี โดยมี ผบ.ทบ. เป็นกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และมีคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดดำเนินการจัดงาน โดยมีจก.สก.ทบ. เป็นประธานกรรมการ และผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. ประจำปี
๑. เตรียมดำเนินการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของ ทบ. ในห้วง ต.ค.–พ.ย. ของทุกปี โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี สำหรับคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. มี ผช.ผบ.ทบ. ( ๒ ) เป็นประธานกรรมการ และจก.สก.ทบ. เป็นกรรมการ
๒. ดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและเชิญชวนบริจาคหารายได้ โดยมี ผช.เสธ.ทบ. เป็นประธานอนุกรรมการ / จก.สก.ทบ. เป็นอนุกรรมการ และผอ. กสค.สก.ทบ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


โครงสร้างแผนกบำรุงขวัญ กสค.สก.ทบ.

     
 
พ.ท.หญิง ชวัลนุช พูนนาผล
หน.แผนกบำรุงขวัญฯ
 
     
 
พ.ต.สานิตย์ โพธิ์พืช
ประจำแผนกบำรุงขวัญฯ
 
     

จ.ส.อ.ศักดิ์สยาม ดีพุ่ม
เสมียน
จ.ส.อ.คฑาวุฒิ สุดจิตต์จูล
เสมียน

BACK