แผนกยุทธโยธา

หน้าที่
  • ดำเนินการด้านยุทธโยธาของกรมสวัสดิการทหารบก
  • ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคของกรมสวัสดิการทหารบก
  • ตรวจตรา ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ของทางราชการในความรับผิดชอบ ของกรมสวัสดิการทหารบก
  • จัดทำความต้องการงบประมาณงานบริหารทั่วไปของหน่วยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
งานอาคาร
      ๑. สำรวจตรวจสอบสภาพอาคารและส่วนประกอบตามที่ นขต.สก.ทบ.ร้องขอ รวมทั้งบ้านพักรับรอง ทบ.
      ๒. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตามขีดความสามารถที่มีอยู่
      ๓. จัดทำและเก็บรักษาประวัติอาคารพร้อมประวัติซ่อมของ นขต.สก.ทบ. รวมทั้งบ้านพักรับรอง ทบ.
      ๔. กำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้
งานที่ดิน
      ๑. ควบคุมดูแลที่ดินในส่วนที่ สก.ทบ.รับผิดชอบ
      ๒. รายงานสภาพที่ดินให้ ยย.ทบ.และ มทบ.๑๑ ทราบ เมื่อมีการบุกรุก
      ๓. เก็บรักษาสำเนาหนังสือสำคัญหรือโฉนดที่ดินและผังบริเวณ ในส่วนที่ สก.ทบ.รับผิดชอบ
งานทั่วไป
      ๑. รับผิดชอบด้านการส่งกำลังบำรุงสายยุทธโยธา สาย ช. และ วศ.
      ๒. ให้การสนับสนุนในการตรวจสอบและประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารและ สป.สาย ยย.ให้กับนขต.สก.ทบ.และบ้านพักรับรอง ทบ.
      ๓. จัดทำแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ที่ใช้งบบูรณะทรัพย์สิน
      ๔. ปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ นขต.สก.ทบ.และบ้านพักรับรอง ทบ.
      ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ประจำเดือน
      ๖. ให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาในสายงานที่รับผิดชอบ       ๗. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


แผนกยุทธโยธา กสค.สก.ทบ.

     
 
พ.ท.ยุทธนา ธรรมสนอง
หน.แผนกยุทธโยธาฯ
 
     
 
ร.ต.จรินทร์ ชูขำ
ประจำแผนกยุทธโยธาฯ
 
     

จ.ส.อ.พัชรวุฒิ โพธิ์สีรุ่ง

จ.ส.อ.นรินทร์พงษ์ มั่นคง

จ.ส.อ.ธนิศร์ ภาคภูมิ

BACK