แผนกส่งเสริมการศึกษา

หน้าที่
  • ส่งเสริมการศึกษาของบุตรทหารและข้าราชการในกองทัพบก
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
  • การดำเนินการในเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย
        ๑. ทุน สก.ทบ. แบ่งออกเป็น ทุนบุตรผู้มีรายได้น้อย และทุนบุตรที่มีผลการศึกษาดีเด่น มีมูลค่าของทุน ดังนี้ ชั้นประถม – ม.ต้น ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท , ม. ปลาย – อนุปริญญาทุนละ ๓,๐๐๐.- บาท ปริญญาตรีขึ้นไป ทุนละ ๕,๐๐๐.- บาท ห้วงเวลาดำเนินการ ก.พ.- เม.ย. ของปี
        ๒. ทุน ทบ. โดย ทบ. แบ่งมอบทุนการศึกษาให้กับ นขต.ทบ. เป็นประจำทุกปี จำนวน ๑,๘๒๐ทุน เป็นเงิน ๔,๙๗๗,๐๐๐.-บาทโดย สก.ทบ.ได้รับแบ่งมอบ จำนวน ๑๑ทุนเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.บาท แบ่งเป็นทุนบุตรผู้มีรายได้น้อย และทุนบุตรที่มีผลการศึกษาดีเด่น ห้วงเวลาดำเนินการ ก.พ. – เม.ย. ของปี
        ๓. เงินรางวัลบุตรที่สอบเข้าศึกษาใน รร.ตท. มูลค่าทุนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท ห้วงเวลาดำเนินการ พ.ค. – ส.ค. ของปี
        ๔. ทุนมหาวิทยาลัยของรัฐ และ วิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี มูลค่าทุนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท บุตรที่ขอรับทุนจะต้องผ่านการสอบตามระบบรับเข้า (ADMISSIONS) และระบบรับตรง โดยต้องมี ผลการผ่านทดสอบ O-NET ห้วงเวลาดำเนินการ พ.ค.- ส.ค. ของปี
        ๕. ทุนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา มูลค่าทุนละ ๓,๐๐๐.- บาท ห้วงเวลาดำเนินการ พ.ค. – ก.ค. ของปี
        ๖. ทุนการศึกษาของสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในส่วนของ ทบ. ได้รับ ปีละ ๓๐ ทุน โดย สก.ทบ. เป็นหน่วยรวบรวมหลักฐาน แล้วส่งให้สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี เป็นผู้พิจารณา มูลค่าของทุน ดังนี้ ระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญา) ทุนละ ๔,๐๐๐.- บาท , ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐.- บาท ห้วงดำเนินการ พ.ค. – ก.ย. ของปี (มอบเดือน ต.ค.)
        ๗.โครงการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการ และ ลูกจ้าง ทบ. ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้บุตรได้รับความรู้เพิ่มเติมที่จะนำไปสมัครสอบแข่งขันในสถาบันการศึกษาต่างๆ ห้วงเวลาดำเนินการ ก.พ. – เม.ย. ของปี
  • สรุปรายงานงบดุลของ โรงเรียนกองทัพบกองทัพบกอุปถัมภ์ ในความรับผิดชอบของ ทบ. จำนวน ๑๕ โรงเรียนและเตรียมแผนการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ในห้วง เม.ย. – ก.ย. ของทุกปี เมื่อ สปช.ทบ. แจ้งอนุมัติแผนงาน โครงการงบประมาณ ทบ. ประจำปี แล้ว
  • พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาบุตรของกำลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต หรือปลดพิการทุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้มีคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7 ชั้น กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ หรือโดยกระทำของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงกับเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการ และไม่บรรจุกลับมาเข้ารับราชการใหม่ โดยมีคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดย สก.ทบ. รับผิดชอบด้านทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิต หรือปลดพิการ จนถึงปริญญาตรี การให้ทุนการศึกษาจะให้ต่อบุตรไม่เกิน ๓ คน ต่อเจ้าหน้าที่ ๑ ราย โดยมี เสธ.ทบ. เป็นประธานกรรมการจัดทุนการศึกษาสำหรับทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนพิเศษ และปัจจุบันพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่ อส.ทบ. โดยให้ได้รับสิทธิเทียบเคียงกับนายทหารประทวน พิจารณาตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ


โครงสร้างแผนกส่งเสริมการศึกษา กสค.สก.ทบ.

     
 
พ.ท.สิทธิชัย ชูวงศ์ตระกูล
หน.แผนกส่งเสริมการศึกษาฯ
 
     

ส.อ.ธีชัช พิมพ์สอาด
เสมียน


ส.อ.กริชทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เสมียน


BACK