ส่วนการเงิน

หน้าที่
  • ดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับด้านการเงินของทางราชการภายในกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
  • จัดทำการเรียกเก็บเงินค่าบริการต่างๆ ของกำลังพลผู้พักอาศัยภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ตามอัตราที่ ทบ. กำหนด


ส่วนการเงิน กสค.สก.ทบ.

     
 
ร.ต.เกียรติศักดิ์ เอียงพยุง
ประจำ สก.ทบ.
 
     

.......................................


.......................................

 

.......................................


.......................................

     

BACK