แผนกที่อยู่อาศัย

หน้าที่
  • ดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการในกองทัพบกส่วนกลางและบ้านพักของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพบก
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
  • จัดทำสัญญาการเข้าพักอาศัยและ ทวงคืนบ้านพัก ผู้หมดสิทธิ์พักอาศัย และซ่อมแซมห้องพักให้ พร้อมใช้งาน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบบ้านพักรับรอง ทบ. ให้พร้อมสนับสนุนผู้บังคับบัญชา
  • พัฒนาพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ร่วมกับเขตเป็นวงรอบประจำเดือน
  • เสนอความต้องการซ่อมปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ตามแผนบูรณะทรัพย์สิน และกรณีฉุกเฉิน
  • การสำรวจการส่องสว่างและการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุม พื้นที่ อาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) สามเสน
  • ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านที่พักอาศัยของคณะกรรมการอาคารที่พัก กองบัญชาการกองทัพไทย
  • จัดประชุมหัวหน้าส่วนแบ่งห้องพักเพื่อชี้แจงการปฏิบัติของกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง)
  • จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการพักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เพื่อให้ปฏิบัติของกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โครงสร้างแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ.

     
 
พ.อ.สนธยา แก้วกูล
หน.แผนกที่อยู่อาศัยฯ
 
     

พ.ท.วิวัฒนชัย ธนาวราห์สิทธิ์
ผู้ควบคุมพื้นที่บางเขน

พ.ต.สานิตย์ โพธิ์พืช
ผู้ควบคุมพื้นที่เกียกกาย

ร.ท.ประภาส สนธยางกูร
ผู้ควบคุมพื้นที่พญาไท
     

ร.ท.ปิยะชาติ นิ่มนวล
ผู้ควบคุมพื้นที่ หลัง บก.ทบ.

จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ ขำทัศน์
ผู้ควบคุมพื้นที่ท่ามหาราช-ท่าแปด

จ.ส.อ.ชูชัย อุณรุท
ผู้ควบคุมพื้นที่สุทธิสาร

BACK