แผนกทะเบียนครอบครัว

หน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน และจัดทำสมุดครอบครัวทหารไปรบนอกประเทศ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
      จัดทำสมุดประจำตัวคู่มือครอบครัวทหาร และนำส่งเงินค่าสมุดคู่มือ ชำรุดและสูญหาย รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลที่ไปในสงครามต่างๆ จากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงในระบบคอมพิวเตอร์ และ เสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกำกับในสมุดคู่มือ จาก รมต.กห. เป็น ปลัด กห.


แผนกทะเบียนครอบครัว กสค.สก.ทบ.

     
 
พ.ท.หญิง พรรวินทร์ สิงหเดช
หน.แผนกทะเบียนครอบครัวฯ
 
     
 
...................

 
     

BACK