ส่วนทะเบียนและครอบครัวฯ

หน้าที่
 • จัดทำสมุดคู่มือฯ ครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติราชการ
  1. กรณีราชการสงครามทวีปยุโรป
  2. กรณีพิพาทอินโดจีน
  3. กรณีราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา
  4. กรณีราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
  5. กรณีราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
  6. ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การปฏิบัติ
           ให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดทำสมุดคู่มือประจำครอบครัวทหาร
ที่ไปปฏิบัติการรบในและนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2542 ได้แก่
           1. การรถไฟแห่งประเทศไทย ลดค่าโดยสารให้กึ่งอัตราธรรมดาทุกชั้น
           2. บริษัทขนส่ง จำกัด ของกรมการขนส่งทางบก ลดค่าโดยสารให้กึ่งราคา
           3. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดให้โดยไม่ต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้า เดือนละ 45 หน่วย ต่อหนึ่งครอบครัว รวมทั้งค่าเช่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าด้วย
           4. การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าน้ำประปาให้ในอัตรา 1 ใน 3 ของค่าน้ำประปาที่ใช้ทั้งหมด ส่วนค่าเช่าเครื่องวัดน้ำเก็บเต็มอัตรา
           5. การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กำหนดให้ สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งให้ความช่วยเหลือ คือ
           - อัตราค่าห้อง และค่าอาหารให้ใช้อัตราตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของทางราชการโดยอนุโลม
           - ค่ายาสามัญ และยาพิเศษให้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของสถานพยาบาลแห่งนั้น ๆ
           6. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ให้ส่วนลดค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว
1 หมายเลข ในอัตราเลขหมายละ 15 บาทต่อเดือน

ครอบครัวทหารซึ่งมีสิทธิได้รับสมุดคู่มือฯ ได้แก
           1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
           2. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
           3. บุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
           4. บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว
           5. ผู้อุปการะโดยศีลธรรม
           6. บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมารดาของผู้ที่ไปปฏิบัติการรบ
           7. บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมารดาของคู่สมรส

หลักฐานการทำสมุดคู่มือฯ
           1. ทำให้ภรรยาและบุตร
                      1.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปรบ, ภรรยา และบุตร
                      1.2 สำเนาทะเบียนสมรส
                      1.3 รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน คนละ 2 รูป
           2. ทำให้บิดาและมารดา
                      2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปรบ
                      2.2 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา
                      2.3 สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา
                      2.4 รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน คนละ 2 รูป
           3. ทำให้บิดาและมารดาภรรยา
                      2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปรบและภรรยา
                      2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาภรรยา
                      2.3 สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาภรรยา
                      2.4 สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ไปรบและภรรยา
                      2.5 รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

สิทธิของผู้ที่ได้รับสมุดคู่มือฯ จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
           1. ผู้ถือสมุดคู่มือฯ ตาย
           2. บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะนั้นเป็นผู้ทุพพลภาพ และหาเลี้ยงตนเองไม่ได้
           3. ผู้ก่อให้เกิดสิทธิถูกถอนสิทธิ (ครอบครัวที่สิ้นฐานะตามกฎหมาย เช่น หย่าร้าง)
           4. บุตรที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
           (เมื่อสิทธิของผู้ได้รับสมุดคู่มือฯ สิ้นสุดลง ผู้ถือสมุดคู่มือฯ หรือทายาทจะต้องรีบส่งคืนสมุดคู่มือฯ ต่อกรมสวัสดิการทหารบกโดยเร็ว จะนำไปใช้อีกไม่ได้)

การขอเปลี่ยนสมุดคู่มือฯ ให้กระทำในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
           1. ชำรุดลบเลือน
           2. สูญหาย โดยมีหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่
           3. ผู้มีสิทธิที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ขอเปลี่ยนทุก 5 ปี

สถานที่ขอเปลี่ยนหรือขอทำสมุดคู่มือฯ ของผู้มีสิทธิได้รับสมุดคู่มือฯ มีดังนี้
           1. หน่วยต้นสังกัด
           2. ที่ทำการสัสดีอำเภอ, สัสดีจังหวัด, จังหวัดทหารบก หรือ มณฑลทหารบกที่สังกัด (กองหนุน หรือ นอกประจำการ)
           3. ไปทำด้วยตนเองที่ กองการสงเคราะห์ สก.ทบ. อาคารรับรองทบ. เกียกกาย ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 160 8606

         

ส่วนทะเบียนและครอบครัวฯ

     
 
พ.ท.หญิง พรรวินทร์ สิงหเดช
นายทหารประจำ สก.ทบ.
 
     

BACK