ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แกกำลังพล สก.ทบ. ที่บุพการีพิการทุพพลภาพ ณ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๑

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่กำลังพล สก.ทบ. ที่บุพการีพิการทุพลภาพ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. มารดา จ.ส.อ.สวเรศ จารุวรรณรัตน์ ๒.มารดา จ.ส.ต.หญิง สุภาวดี ดวงทาแสง ๓.บิดา น.ส.สุชาดา ดวงวิเชียร ณ ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๑

BACK