ข่าวและกิจกรรม


**จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๑**

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์โซนซี สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

BACK