ข่าวและกิจกรรม


เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ครบรอบ 132 ปี 8 เม.ย. 62 โดย ทบ. มอบหมายให้ สก.ทบ. ซึ่งมี พล.ต. ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เป็นผู้แทนเยี่ยมเยียนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ณ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ตึก มวก.5 รพ.พระมงกุฏฯ เมื่อ 5 เม.ย. 62
BACK