สาระน่ารู้

วันกองทัพไทยวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี วันกองทัพไทย เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึกโดยเอาชนะพระมหาอุปราชา ซึ่งตรงกับแรม 2 ค่ำ

เดือนยี่ ปีมะโรง หรือ วันที่ 18 มกราคม 2135


ทหารมีหน้าที่พิทักษ์ ปกป้องรักษาแผ่นดิน และบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข ซึ่ง

ในประเทศไทยแต่โบราณ กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นนักรบ และเหล่าทหารกล้าได้ออกไปสู้

กับเหล่าข้าศึกศัตรูอย่างไม่กลัวเกรง เฉกเช่นสมัยนี้ที่ประเทศไทยมีกองทัพไทย 

3 เหล่า ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ที่พร้อมยอมพลีชีพและ

ปกป้องเพื่อชาติ ซึ่งเหล่าทหารต่างเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศชาติจาก

การรุกรานของ ศัตรูในยามสงคราม แม้แต่ในยามสบงกำลังพลของกองทัพทั้ง 3 

เหล่า ก็มีหน้าที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง 

จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันกองทัพไทยในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี
ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เป็นวันหยุดราชการของกระทรวง

กลาโหม ซึ่ง


กิจกรรมที่กระทำในวันกองทัพไทย

คือพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับ

ทหารทุกๆคนในกองทัพแห่งชาติทุกเหล่า
สวนสนามสาบานธง
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารทุกคน เป็นกิจกรรมที่จะกระทำในวันกองทัพไทย

คือ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือที่นิยมเรียกว่า "สวนสนามสาบานธง" 

ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ เพื่อให้ทหารใหม่

ได้ทำพิธีสาบานธงและเดินสวนสนามพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ 

วางพวงมาลา
พิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบ

ไทย ซึ่งจะมีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทางทหาร เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ทหารอาสา

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ฯลฯ
ทำบุญตักบาตร
ในวัน กองทัพไทย แม้จะไม่ตรงกับวันพระ อาจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกองทัพไทย

ได้ร่วมกันทำพิธีสงฆ์ ทำบุญ ตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการรำลึก

ถึงวีรกรรม บรรพบุรุษเหล่านักรบไทยและทหารผู้กล้า รวมถึงกษัตริย์นักรบอย่าง

พระนเรศวรมหาราช ที่ช่วยกอบกู้เอกราชและรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ ซึ่งอาจจะ

จัดให้มีพิธีสงฆ์หรือการทำบุญ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนี้BACK