สาระน่ารู้

กฐินพะราชทาน กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑กฐินพระราชทานกองทัพบก   

       กองทัพบกขอเชิญบริจาคทุนทรัพย์ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบกด้วยในปี ๒๕๖๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองทัพบกรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๔๐๐ วัดหงส์รัตนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยชาวจีนที่มีศรัทธาชื่อว่าเจ้าสัวหงและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีทรงพัฒนาวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจนสิ้นรัชสมัย ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระศรีสุดารักษ์ (ท่านแก้ว)พระพี่นางองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๒ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามสืบมาตามลำดับ แต่ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสจึงทรงบูรณะต่อจากพระราชชนนี  จึงเป็นอันถือกันแต่โบราณว่าวัดนี้เป็นวัดพระเจ้าตากสินในสมัยกรุงธนบุรีและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นวัดสองกษัตริย์ วัดสองแผ่นดิน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี พระเทพปริยัติมุนี (มีชัยวีรปญฺโญ, ดร. ป.ธ.๙)เป็นเจ้าอาวาส และ รองเจ้าคณะภาค ๑ พระราชาคณะชั้นเทพ
          กองทัพบกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้บริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยและเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป
          โดยผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้
          - เงินสด ส่งโดยตรงที่ กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก อาคารรับรองกองทัพบกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
          - เช็ค สั่งจ่ายในนาม “กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก (กฐินพระราชทาน ทบ.)”
          - ธนาณัติ ส่งในนามผู้อำนวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก เลขที่ ๘๖ อาคารรับรองกองทัพบกเกียกกาย ถนนทหาร แขวถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ สั่งจ่ายปณศ.ดุสิต
          - โอนเงินทางธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี“กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก (กฐินพระราชทาน ทบ.) บัญชีออมทรัพย์เลขที่๐๔๖-๒-๔๑๔๑๘-๖ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเสือป่าพร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทราบด้วย โทรสาร ๐ ๒๑๖๐๘๖๐๖ ,โทรสาร ทบ. ๙๕๓๘๒ หรือ E-mail : bumrungkwan@hotmail.com
          ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้ร่วมบำเพ็ญกาลทานในครั้งนี้ โปรดอำนวยผลให้ท่าน และครอบครัวจงประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนา เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วกัน
          การประสานรายละเอียดขอให้ประสานโดยตรงที่ แผนกบำรุงขวัญฯ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก โทร ทบ.๙๕๔๔๖ , ๙๕๔๔๗ ทศท. ๐ ๒๑๖๐ ๘๖๐๖ โทรสาร ทศท. ๐ ๒๑๖๐ ๘๖๐๖ , โทรสาร ทบ. ๙๕๓๘๒BACK