โครงสร้างการบริหาร
       พ.อ.สุภร สัมมา
ผอ.กสค.สก.ทบ.

พ.อ.หญิง ชวนชม ขาวสบาย
ที่ปรึกษา กสค.สก.ทบ.
   

พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์
รอง ผอ.กสค.สก.ทบ.
       

พ.อ.สนธยา แก้วกูล
หน.แผนกที่อยู่อาศัยฯ

พ.ท.หญิง พรรวินทร์ สิงหเดช
หน.แผนกทะเบียนครอบครัวฯ/หน.ธุรการฯ

พ.ท.ยุทธนา ธรรมสนอง
หน.แผนกยุทธโยธาฯ
       

พ.ท.หญิง ชวัลนุช พูนนาผล
หน.แผนกบำรุงขวัญฯ/ส่งเสริมการศึกษาฯร.ต.เกียรติศักดิ์ เอียงพยุง
ประจำ สก.ทบ.