ภารกิจและหน้าที่
 

การจัด

 

หน้าที่

ดำเนินการในเรื่องการสงเคราะห์ข้าราชการในกองทัพบก และครอบครัว เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา การจัดที่อยู่อาศัย การบำรุงขวัญ รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมด้านสวัสดิการของกองทัพบก
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน ติดตามหนี้สินและควบคุมบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้เข้าพักอาศัยในอาคารให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ดำเนินงานสาธารณูปโภคของกรมสวัสดิการทหารบก และอาคารที่กรมสวัสดิการทหารบกรับผิดชอบ
บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 

หน้าที่ของหน่วยรอง

แผนกส่งเสริมการศึกษา
    - ส่งเสริมการศึกษาของบุตรทหารและข้าราชการในกองทัพบก
    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกบำรุงขวัญและเผยแพร่กิจกรรม
    - ดำเนินการบำรุงขวัญ และเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพบกในงานต่างๆ
    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกทะเบียนครอบครัว
    - ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน และจัดทำสมุดครอบครัวทหารไปรบนอกประเทศ
    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกที่อยู่อาศัย
    - ดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการในกองทัพบกส่วนกลาง และบ้านพักของผู้บังคับบัญชา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกยุทธโยธา
    - ดำเนินการด้านยุทธโยธา และสาธารณูปโภคของกรมสวัสดิการทหารบก
    - ดูแลรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารบก
    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่